Tìm kiếm
Trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 hiện nay, ngành Y tế Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng đang dốc toàn lực để nhanh chóng dập tắt dịch và đưa toàn xã hội trở lại cuộc sống bình thường mới. Để đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19 một cách cụ thể, với sự hỗ trợ của Ban giám đốc và phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế, Hội Y học TP. Hồ Chí Minh thực hiện “Chương trình tư vấn sức khỏe theo chuyên khoa qua tổng đài 1022 của Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh” Tất cả các hội viên của Hội Y học, các Liên chi hội chuyên khoa và chuyên gia đang công tác hoặc đã hưu trí tự nguyện tham gia sẽ đăng ký danh sách theo Hội chuyên khoa và ghi thông tin theo link sau : https://forms.gle/gN8UuShMxK5XPfSP6
polls & surveys


(trích)

CHƯƠNG III: HI VIÊN

 

Nhng ngưi có đủ tiêu chun sau đây, tnguyn hot động trong t chc ca Hi, có th đưc Ban Chp Hành ca Hi xét ng nhn là Hi vn:

 

1.  Hội viên chính thức: là nhng hi viên có đầy đủ nhim v quyn hn trong Hi, nhng bác sĩ, cán b khoa hc k thut t trung cp tr n hot động trong ngành y tế, đương chc hoc đã ngh hưu ti thành ph H Chí Minh, chp nhn điu l t nguyn np đơn xin  tham gia hot động hi , đưc xét công nhn hi vn chính thc .

 

2.  Hội viên danh dự: là nhng hi vn đưc Ban Chp Hành Hi mi tham gia vi tư cách hi viên danh d. nhng cán b khoa hc k thut uy tín trong ngành y tế, đã có nhiu cng hiến cho y hc và cho sphát trin ca Hi.

 

3.  Hội viên ngoài TP.Hồ Chí Minh: là nhng cán b Khoa hc K thut hot động trong ngành y tế ca các tnh thành khác, nếu t nguyn ghi tên vào Hi, sẽ đưc Ban Chp Hành Hi xét công nhn là Hi viên chính thc đy đủ nhim vquyn hn.

 

Điều 9: Nhim v quyn hn ca hi viên:

a)  Tôn trng điu l ca Hi quy chế hot động ca Hi; nghiêm chnh chp hành các chth, nghquyết ca Ban Chp Hành ca Hi.

 

b)  Gi vng bo v s đoàn kết trong Hi, tích cc hc tp chính tr, văn hóa, chuyên môn, trau di k năng đạo đức ngh nghip, gi vng uy tín ca cá nhân tp th y gii, đấu tranh chng nhng tư tưởng và nh đng hi đến nhim v, uy tín, danh dca Hi và ca ngành.

 

c)  Tham gia mi sinh hot trong h thng Hi, tích cc góp phn vào vic xây dng và phát trin ca Hi.

 

d)  Đóng góp Hi phí theo quy đnh.

 

2- Hi viên có quyn:

 

a)  Tho lun biu quyết mi công vic ca Hi, ng c bu c vào Ban Chp hành ca Hi theo quy đnh.

 

b)  Được thông tin bi dưỡng kiến thc v chuyên n; được khuyến khích phát huy năng lc vmi mt; được to điu kin để phát trin kh năng.

 

c)  Được tham gia trình bày các đề tài nghiên cu khoa hc ca mình trong các bui sinh hot khoa hc k thut; đưc gii thiu đăng các bài viết các công trình nghiên cu ca mình vào các tp chí khoa hc trong h thng y tế; đưc công nhn bo v quyn tác gi, sáng chế, đưc các t chc ca Hi nhn xét v các công trình, công tác ca mình khi cn thiết,  chn lc để đề ngh khen thưởng, nâng cp hoc phong cp hc hàm hc v; đưc chng nhn gii thiu vtư cách đạo đức và chuyên môn trong các hot đng nghnghip.

 

d)  Được hưng mi quyn li khác do t chc Hi quy đnh.

 

e)  Được quyn xin ra khi Hi.

 

Xem thêm Tải về
     Số lượt truy cập:44000 Website chính thức Hội Nhi Khoa TP. Hồ Chí Minh     
     Đang online:3                                            2013